Tag & Keyword : สถาบันที่ดูแลเครื่องมือแพทย์

วิธีการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูง

วิธีการใช้งาน วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูง

การใช้งานเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์การแพทย์ ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและเลือกเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับการรักษาคนไข้ นอกจากนั้นแล้วการใช้งานจะต้อง ใช้งานโดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดี และภายหลังจากการใช้งานแล้ว จะต้องมีการบำรุงรักษาให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเติม